Jeśli jesteś użytkownikiem home.pl, to z dużym prawdopodobieństwem zauważyłeś, że wiadomości wysyłane przez zewnętrzny serwer SMTP, nie docierają na Twoją własną domenę. Aby rozwiązać ten problem, na koncie w home.pl które ma odbierać pocztę należy włączyć opcję „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania” i sprawdzić wówczas czy kolejne wiadomości docierają poprawnie.

Aby włączyć opcję akceptowania poczty z zewnętrznego przekierowania należy zalogować się do skrzynki na stronie https://poczta.home.pl (dawniej https://webmail.home.pl ), kliknąć w prawym górnym rogu na ikonę zębatki -> Ustawienia -> (po lewej) Opcje antyspam. Tu, należy zaznaczyć odpowiednią opcję.

Aby włączyć opcję akceptowania poczty z zewnętrznego przekierowania z panelu serwera na którym utworzone jest dane konto email należy się zalogować do panelu serwera na stronie https://panel.home.pl, przejść do sekcji „Usługi -> kliknięcie na serwerze -> Konfiguracja usługi -> (na górze ekranu) Skrzynki email -> Kliknięcie na skrzynce -> Konfiguracja usługi -> Konfiguruj pocztę -> Zabezpieczenia antyspamowe. Tu, należy zaznaczyć opcję „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania” i wcisnąć „Zapisz„.